January 2019

Extrair DMT: Um guia simples

A extração de DMT é muito fácil com as seguintes instruções. O resultado é uma "FREEBASE" fumável. Se quiser fumar DMT, deve primeiro extraí-lo de uma planta que contenha esta substância activa (dimetiltriptamina). Todos os materiais necessários estão disponíveis gratuitamente para venda. Mas, por favor, observe as leis de seu país antes da produção e […]

Ekstrakt DMT: Prosty przewodnik

Ekstrakcja DMT jest bardzo łatwa dzięki następującym instrukcjom. W rezultacie otrzymujemy płynną "FREEBASE". Jeśli chcesz palić DMT, musisz najpierw sam go wydobyć z rośliny, która zawiera tę substancję czynną (dimetylo-tryptrymaminę). Wszystkie potrzebne materiały są dostępne w sprzedaży bezpłatnie. Ale proszę przestrzegać przepisów prawa w Państwa kraju przed rozpoczęciem produkcji i wydobycia i nie popełniać żadnych […]

Extract DMT: Een eenvoudige gids

De extractie van DMT is zeer eenvoudig met de volgende instructies. Het resultaat is een rookbare "FREEBASE". Als je DMT wilt roken, moet je het eerst zelf uit een plant halen die deze werkzame stof (dimethyltryptamine) bevat. Alle benodigde materialen zijn vrij beschikbaar voor verkoop. Maar let op de wetten in uw land voor de […]

Estrarre DMT: Una guida semplice